Kontrola režimu práce neschopného

ANIM - Kontrola režimu práce neschopného

Od 1. ledna 2009 jsou zaměstnavatelé oprávněni kontrolovat během prvních čtrnácti kalendářních dnů pracovní neschopnosti svého zaměstnance, zda dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Na druhou stranu musejí svým zaměstnancům poskytovat v uvedených dnech náhradu mzdy místo nemocenských dávek.

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce (dále "léčebný režim") stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Léčebný režim v sobě zahrnuje:

  • stanovení léčebného režimu,
  • povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat vycházky,
  • povolení vycházek včetně jejich rozsahu a doby, pokud je zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim nevylučuje,
  • povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tuto změnu nevylučují,
  • pracovní rehabilitaci, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

Tato služba, kterou nabízí firma ANIM, pomáhá zaměstnavateli provádět kontrolu zaměstnanců po dobu prvních 14-ti dní jeho pracovní neschopnosti, na které má dle zákona právo. Dle požadavků zaměstnavatele provádíme plánované, nebo okamžité kontroly jeho zaměstnanců.

Tato služba snižuje zaměstnavateli personální požadavky a finanční zátěž.

Při každé kontrole dodržování léčebného režimu práce neschopného zaměstnance se kontrolní pracovník prokazuje služebním průkazem s identifikačními údaji a plnou mocí zaměstnavatele opravňující vykonávat tuto kontrolu.

Při každé kontrolní návštěvě je vyhotoven záznam o provedené kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, který je vždy pořizován ve třech stejnopisech (ANIM, zaměstnavatel, práce neschopný).

Pokud kontrolovaný, práce neschopný zaměstnanec není v době kontroly zastižen v určeném místě, má pracovník provádějící kontrolu povinnost vyčkat na místě 15 minut a po uplynutí této doby provede opakovanou kontrolu. Pokud i při druhém pokusu není práce neschopný opět zastižen, je proveden záznam o provedení kontroly a kopii záznamu zanechá u práce neschopného.

Zjistí-li zaměstnavatel při kontrole dodržování léčebného režimu jeho porušení, postupuje podle § 192 odst. 6 zákoníku práce.

Podle zjištěných okolností, které svědčí o porušení léčebného režimu, může zaměstnavatel zaměstnanci snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy nebo platu.

Copyright © 2024 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín